Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Verkoper

Jackie Brussels bvba is de onderneming achter het label Jackie Brussels.
Maatschappelijke zetel: Stationsstraat 5, 3380 Glabbeek
Ondernemingsnummer: BE 0466 221 887
Telefoonnummer: +32 2 445 40 14
E-mailadres: jackie@jackiebrussels.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten op de website www.jackiebrussels.be, en op alle bestellingen en verkoopstransacties via deze website.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt vóór elke bestelling aan jou, de koper, beschikbaar gesteld. Daarenboven kan je de algemene voorwaarden op elk moment raadplegen op de website onder de tab ‘Verkoopsvoorwaarden’ op de homepage.
 • Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
 • Wij, de verkoper, hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Artikel 3 – De overeenkomst

 • Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 • De overeenkomst komt pas tot stand nadat wij je bestelling schriftelijk (langs elektronische weg) hebben bevestigd. Zolang wij de bestelling niet hebben bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 • We treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en we zorgen voor een veilige web-omgeving. Bij elektronische betaling nemen we passende veiligheidsmaatregelen in.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Onze producten worden steeds nauwkeurig en volledig omschreven. We zien er op toe dat de beschrijving je in staat stelt om een goede beoordeling van de producten te maken.
 • Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden gebeurt, vermelden we dit uitdrukkelijk.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW. Het aanbod vermeldt of de leveringskosten inbegrepen zijn, of bevat een hyperlink naar een webpagina waar de leveringskosten kunnen geconsulteerd worden.
 • De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van correctie en veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 5 – Betaling

 • De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de totaalprijs die in de confirmatiemail vermeld staat.
 • Een bestelling wordt pas verstuurd na betaling van de volledige totaalprijs.

Artikel 6 – Levering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • Bestellingen worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling verwerkt en klaargemaakt voor verzending. Binnen België wordt het pakket de (werk)dag na verzending geleverd, binnen Nederland is dit twee tot drie werkdagen volgend op de dag van verzending.
 • Indien de verwerking van de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 5 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • De levering gebeurt met de post of via een transportfirma. Vertraging in levering kan niet toegeschreven worden aan de verantwoordelijkheid van de verkoper en kan bijgevolg geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.

Artikel 7 – Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending met de post of via een transportfirma. De artikelen worden altijd op risico van de geadresseerde verstuurd. Controleer altijd je pakket bij ontvangst.

Artikel 8 – Bedenktijd en annulering

 • Na ontvangst van je bestelling heb je 14 kalenderdagen bedenktijd om, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, af te zien van je aankoop of om je aankoop om te ruilen.
 • Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.
 • Indien je van je annuleringsrecht of omruilingsrecht gebruik wil maken, maak je hiervan eerst melding in een e-mail naar jackie@jackiebrussels.be. Vervolgens stuur je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons terug: Jackie Brussels bvba, Stationsstraat 5, 3380 Glabbeek, België.
 • In het geval van omruiling zijn de verzendkosten van de nieuwe levering volledig voor de koper.

Artikel 9 – Kosten in geval van annulering

 • Indien je gebruik maakt van je annuleringsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 • Het door jou reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of annulering, worden terugbetaald, op voorwaarde dat het aangekochte product in originele staat en onbeschadigd aan ons werd terugbezorgd.

Artikel 10 – Weigering van annulering

Je beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien wanneer het aangekochte product door ons voor jou op maat (in overeenstemming met jouw specificaties) werd gemaakt.

Artikel 11 – Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, zoniet vervalt elk recht.

Artikel 12 – Privacy

Jackie Brussels bvba vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar klanten te beschermen. De gegevens die je ingeeft op onze website wanneer je een bestelling plaatst, hebben wij nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Je hebt als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Wij garanderen je dat je persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, en we treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om misbruik door derden te voorkomen.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.